- 14%
385,000 330,000
- 19%
285,000 230,000
240,000
420,000

Dưỡng tóc - Dầu gội xả

Tinh dầu dưỡng tóc Friden

160,000

Hair spray

Efreet prestyling

180,000
- 10%
420,000 380,000
250,000
- 16%
690,000 580,000
- 16%
690,000 580,000
- 13%
550,000 480,000
- 13%
550,000 480,000
- 18%

Sáp vuốt tóc

Sáp vuốt tóc Nitro wax

340,000 280,000
- 18%
340,000 280,000
- 27%
480,000 350,000
- 4%
500,000 480,000
- 4%
500,000 480,000